LUẬT ĐẤT ĐAI MỚI: NGƯỜI DÂN SẼ ĐƯỢC NHIỀU QUYỀN LỢI HƠN

6 nội dung lớn còn bất cập trong luật Đất đai 2013 được thảo luận:

1. các quy định chưa tương thích với Hiến pháp và các đạo luật liên quan;

2. bất cập trong quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

3. quy định về giao, cho thuê đất và tài chính đất đai;

4. quy định thu hồi, bồi thường, giải quyết tranh chấp đất đai;

5. quy định quyền sử dụng đất của cộng đồng dân tộc thiểu số

6. bất cập trong tham vấn người dân trong lĩnh vực đất đai.

Mục 1:

–> Hiến pháp năm 2013 quy định đất đai “là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”; song đạo luật này chỉ quy định về quyền và trách nhiệm của nhà nước mà không quy định về chủ sở hữu toàn dân.

Kiến nghị: cần phải bổ sung các quy định về quyền của chủ sở hữu toàn dân đối với đất đai trong luật Đất đai đảm bảo sự tương thích với Hiến pháp.

Mục 2 & 3:

Liên quan đến Sở ban ngành nên không bàn đến.

Mục 4:

*LÀM RÕ KHÁI NIỆM THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Định nghĩa rõ khái niệm “thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng”, giúp xác định đúng các trường hợp áp dụng theo cơ chế này. Trong đó cần bảo đảm yếu tố thu hồi đất THẬT SỰ CẦN THIẾT vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Bên cạnh đó, khi liệt kê danh sách các trường hợp thu hồi đất theo mục đích đặt ra, cần giải thích rõ các khái niệm trong danh sách đó, nhằm bảo đảm hiểu đúng và thống nhất, giúp phân loại chính xác các dự án phát triển kinh tế – xã hội cho mục đích quốc gia, công cộng.

–> Kiến nghị: “Cần loại bỏ các dự án kinh tế vì lợi ích thuần túy của nhà đầu tư ra khỏi phạm vi các dự án phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích công, nhất là các khái niệm dự án dễ bị lạm dụng, như khu công nghệ cao, khu kinh tế, khu đô thị mới…”.

* GIÁ ĐỀN BÙ & GIÁ THỊ TRƯỜNG

Theo quy định về nguyên tắc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thì giá làm cơ sở bồi thường khi nhà nước thu hồi đất do UBND cấp tỉnh quy định thường có mức chênh lệch với giá trị thị trường.

“Điều này khiến cho người sử dụng đất gặp nhiều khó khăn trong việc khôi phục lại tình hình canh tác, sản xuất và sinh hoạt sau khi bị thu hồi đất. Bên cạnh đó, nếu trong trường hợp không được giải đáp thắc mắc kịp thời có thể dẫn đến người sử dụng đất không đồng ý về giá đất bị thu hồi”.

–> Kiến nghị: cần phải đổi mới việc xác định khung giá đất phù hợp với nguyên tắc thị trường, bảo đảm quyền lợi và sinh kế của người dân sau thu hồi đất; áp dụng nguyên tắc ĐỒNG THUẬN THEO ĐA SỐ.

(Theo Hung Be)

Join The Discussion

Compare listings

Compare
%d bloggers like this: